Autoalarmy


Reklamačný poriadok

TSS GROUP a. s. 

Továrenská 4201/50 
018 41 Dubnica nad Váhom  

 

Reklamačný poriadok
platný od 1.2.2014

Predávajúci: 

TSS GROUP a. s. 
Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36323551
IČ DPH: SK2020116505
Číslo účtu: SK0811000000002620801553
Názov banky: Tatrabanka, a.s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo: 10609/R.

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky:

TSS GROUP a. s. 
Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom

reklamácie vybavuje:

Lukáš Zrebný, tel. č. 0911 341 438
3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok) a riadne vyplnený záručný list s výrobným číslom zariadenia. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť aj bez reklamačného listu len v tom prípade ak na doklade o nákupe má uvedené výrobné číslo alebo iným spôsobom vie dokázať , že doklad patrí k reklamovanému zariadeniu.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú pri preprave tovaru k zákazníkovi ak nie je prepravcom práve predávajúci.

5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli zákazníkovi vopred oznámené a kvôli, ktorým sa zariadenie predávalo so zľavou.

6. Zákazník je povinný urobiť prehliadku celého zariadenia čo najskôr po jeho prevzatí a nahlásiť prípadné viditeľné vady alebo nekompletnosť zariadenia. Ak tak neučiní môže si uplatniť nároky z vád alebo nekompletnosti zariadenia len keď preukáže, že tieto vady alebo nekompletnosť boli už dobe prevzatia tovaru.

Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkty záruku uvedenú na záručnom liste min. však 24 mesiacov okrem xenonových žiariviek, na ktoré sa vzťahuje 3000 hod. svietenia, pričom priemerná doba svietenia na 1 deň (24 hodín) sa počíta 8 hodín. Doba záruky na xenonové žiarivky je teda 3000 / 8 = 375 dní od namontovania do automobilu. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, predávajúci zoberie vadný výrobok späť a vydá nový výrobok prípadne vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má a ako je uvedené v návode na obsluhu.
Podmienkou k vráteniu kúpnej ceny alebo výmeny zariadenia za nový je vrátenie reklamovaného zariadenia v kompletnom stave a originál balení. Ak nebude zariadenie vrátené v kompletnom stave, predávajúci má právo vymeniť len tie časti zariadenia, ktoré boli vrátené.
Pri zariadeniach, ktoré vyžadujú odbornú montáž, je zákazník povinný pri reklamácii predložiť aj potvrdenie (doklad, záručný list) o odbornej montáži. Predávajúci akceptuje len montáže vykonané v odporúčaných montážnych strediskách alebo v strediskách, ktoré vlastnia licenciu na montáž takýchto zariadení. Pri xenonových svetlách je zákazník taktiež predložiť doklad o montáži do vozidla.
Predávajúci pri vrátení kúpnej ceny za reklamované zariadenie, vráti len tú čiastku, ktorá je uvedená na doklade o kúpe. Cenu za montáž zariadenia vráti len v prípade ak bola montáž účtovaná predávajúcim.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

7. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.

8. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.

9. Cenník opráv:

  • Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma
  • Zistenie závady a určenie rozsahu poškodenia s výpočtom ceny opravy je zdarma.
  • Pri mimozáručných opravách je účtovaná hodinová sadzba vo výške 12,66.- € bez DPH za každú započatú hodinu.
  • Ak nevhodným zaobchádzaním alebo nedodržaním pokynov v návode na obsluhu spôsobí zákazník zablokovanie alebo prekódovanie zariadenia a takéto zariadenie donesie na reklamáciu, bude mu účtovaný paušálny poplatok 9,- € (271,10 Sk) bez DPH ak nepôjde o komplikovaný prípad, ktorý bude vyžadovať výmenu niektorých elektronických obvodov alebo súčiastok.V takomto prípade sa bude účtovať hodinová sadza + plná výška náhradných dielov.